نمایشگاه کشاورزی مشهد – فرم ثبت مشخصات نمایشگاه نهاده های کشاورزی

فرم ثبت مشخصات نمایشگاه نهاده های کشاورزی

 • کتاب نمایشگاه :

  اطلاعات کتاب نمایشگاه
 • عکس و مشخصات پرسنل

  عکس و مشخصات پرسنل جهت صدور کارت
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  عکس با پسوند jpg و حداکثر سایز 2 مگابایت
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  عکس با پسوند jpg و حداکثر سایز 2 مگابایت
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  عکس با پسوند jpg و حداکثر سایز 2 مگابایت
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  عکس با پسوند jpg و حداکثر سایز 2 مگابایت
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  عکس با پسوند jpg و حداکثر سایز 2 مگابایت
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  عکس با پسوند jpg و حداکثر سایز 2 مگابایت
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  عکس با پسوند jpg و حداکثر سایز 2 مگابایت
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  عکس با پسوند jpg و حداکثر سایز 2 مگابایت
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  عکس با پسوند jpg و حداکثر سایز 2 مگابایت
 • انواع فایل های مجاز : jpg.
  عکس با پسوند jpg و حداکثر سایز 2 مگابایت
 • فرم الیت

  جهت استفاده رایگان مشارکت کنندگان از پارکینگ نمایشگاه در ایام برگزاری می باشد.
 • خودرو 1

 • خودرو 2

 • خودرو 3

 • خودرو 4

 • خودرو 5

 • خودرو 6

 • خودرو 7

 • خودرو 8

 • خودرو 9

 • خودرو 10

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .